NVO sektorius

NVO vaikams konfederacija

Tikslas – kovoti už fundamentalių vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje.

Daugiau informacijos: http://www.nvovaikamskonfederacija.lt/


LIETUVOS PACIENTŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ TARYBA

Tikslas yra atstovauti pacientų pilietinėms, socialinėms ir ekonominėms teisėms, ginti jų laisves ir orumą įgyvendinant visapusiško pacientų dalyvavimo visuomenės gyvenime principą remiantis Europos Socialinės Chartijos bei Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos priimtais teisės aktais, kitais tarptautiniais dokumentais bei visuotinai pripažintomis moralės normomis.

Daugiau informacijos: http://www.pacientutaryba.lt/lt/naujienos


Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas

10-ties nevyriausybinių vartotojų organizacijų susivienijimas.

Daugiau informacijos: http://www.lvoa.lt/apie-aljansa/


Lietuvos meno kūrėjų asociacija

Tikslas – koordinuoti meno kūrėjų ir jų organizacijų bendradarbiavimą Lietuvoje, atstovauti Lietuvos profesionalių menininkų ir literatų interesams užsienio šalyse, organizuoti menininkų ir politikų disputus dėl kultūros ir meno raidos.

Daugiau informacijos: http://www.lmka.lt/apie-mus/


Nacionalinis švietimo NVO tinklas 

Šiuo metu asociacija vienija 15 švietimo srityje veikiančių organizacijų. Tinklo veiklą koordinuoja Europos namai.

Daugiau informacijos: http://svietimotinklas.lt/apie-mus/


Lietuvos Vietos Bendruomenių Organizacijų Sąjunga

Savo nariams teikia švietėjišką, savalaikę ir kokybišką informaciją bei metodinę pagalbą, atstovaujantis savo narių interesus valstybinėse ir Europos institucijose.

Daugiau informacijos: https://www.lvbos.lt/apie/


Lietuvos negalios organizacijų forumas

Jungia 13 įvairioms negalioms atstovaujančių organizacijų.

Daugiau informacijos: https://www.lnf.lt/?lang=lt


LiJOT – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

Daugiau informacijos: https://lijot.lt/naujienos/


Nacionalinės NVO koalicija

Koalicijos tikslas yra veikti kartu ir bendradarbiauti siekiant stiprinti NVO sektorių, stiprinti pilietinę visuomenę bei prisidėti įgyvendinant LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.

Daugiau informacijos: http://www.3sektorius.lt/nisc/nacionaline-nvo-koalicija/


Aplinkosaugos koalicija

Skėtinė organizacija, vienijanti Lietuvos nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas. Koalicija siekia, kad žmonės gyventų sveikoje aplinkoje bei santarvėje su gamta.

Daugiau informacijos: https://www.akoalicija.lt/


Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Skatinti moterų NVO įsitraukimą į lyčių lygybės politikos formulavimą ir sprendimų priėmimo procesus Lietuvoje ir Europoje.

Daugiau informacijos:https://lmlonew.lpf.lt/apie/


Specializuotos pagalbos centrai

Lietuvoje veikia 16 Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų, kurie dirba su visomis 60 savivaldybių.

Daugiau informacijos: https://www.specializuotospagalboscentras.lt/asociacija/#


Visuotinai yra pripažįstama, jog vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų – tai nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti vietos gyvenimo sąlygas ar padeda tiems žmonėms, kuriems pagalba labiausiai reikalinga, gausa.