Įvykdyti projektai

 • Darbas – sėkmės garantas! (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“). Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0039.  Europos socialinis fondas
 • „Gerovės Lietuvos link: stiprus nevyriausybinis sektorius = darni visuomenė”.  (Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimas 2021 metais). Nr. 4-NVOIS01285/2021.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 • „Kartų bendrystė skaitmeninėse inovacijose”. (Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkursas 2021 metais). Nr.1-JVAŽ01384/2021. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 • Moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas ( Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos įgyvendinimas). Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 • „STIPRUS TREČIASIS SEKTORIUS = TVIRTA KAUNO BENDRUOMENĖ“. (Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimas 2020 metais).  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • „KOMPLEKSINIS ATSAKAS Į PROBLEMAS – 3“
 • Projektas „Transforming Losers into Winners“
 • “Socialinės atskirties mažinimas ugdant bendruosius ir profesinius įgūdžius”
 • “Lankstus darbo organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai“ (SUCCESS)
 • “Lyčių lygybė – pelninga investicija!”
 • “Socialinės inovacijos – gyvenimo būdas”
 • Projektas „Common ground“
 • Projektas „EWA“
 • “COGITA” (Corporate Social and Environmental Responsibility through public policy)
 • „Novatoriškos socialinių partnerių švietimo strategijos, siekiant praktinio lygių galimybių principo įgyvendinimo“
 • „Baltarusijos ir Lietuvos moterų verslininkių iniciatyvos skatinimas“
 • „Išeitis TAU“
 • „Moterų verslininkių susitikimai Baltijos jūros regione (FEM)“
 • „Moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“ (MILDA). Rėmėjas: Švedijos Tarptautinė vystymo ir bendradarbiavimo agentūra (SIDA).
 • „Moterys versle“. Rėmėjas: Jungtinių Tautų vystymo programa.
 • „MIL – moterys imigrantės Lietuvoje“. Rėmėjas: Pasaulio bankas.
 • „Moterys sprendimų priėmimo procese”. Rėmėjas: PHARE Demokratijos programa.
 • „Naujoviškų darbo vietų versle steigimo skatinimas ir darbo jėgos perkvalifikavimas“. Rėmėjas: PHARE 2001 ESS subsidijų programa.
 • „Tarptautinės iniciatyvos merginoms”. Rėmėjas: International Research & Exchanges Board „IREX“, USA.
 • „Internetas kaip priemonė moters teisėms ginti”. Rėmėjas: Europos Komisijos delegacija Lietuvoje.
 • „Kaimo regiono moterų rankdarbių informacinio marketingo tinklo sukūrimas”.Rėmėjas: Pasaulio bankas.
 • „Verslo galimybės moterims”. Rėmėjas: Šiaurės Ministrų Taryba.
 • „Jaunimo integracija į darbo rinką, naudojant informacines technologijas”.Rėmėjas: Valstybinė Jaunimo reikalų taryba.
 • „Moterų žmogaus teisių advokačių rengimas Lietuvoje”. Rėmėjas: Atviros Lietuvos Fondas.
 • „Nedarbo mažinimas per informacines technologijas ir NVO”. Rėmėjas: Europos Komisijos delegacija Lietuvoje.
 • „Moterų verslo skatinimas per informacines technologijas”. Rėmėjas: Baltijos iniciatyvų programa (Kanada).
 • „Individualios priežiūros ir slaugos darbuotojų rengimo programa”. Rėmėjas: Kauno m. savivaldybės Sveikatos skyrius.
 • „Moterys sprendimų priėmimo procese”. Rėmėjas: JAV Ambasada.
 • „Moterys ir rinkimų kampanijos strategija”. Rėmėjas: PHARE Demokratijos programa.
 • „Socialiai remtinų ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką programa”.Rėmėjas: Kauno m. savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius.
 • „Smulkaus verslo skatinimas”. Rėmėjas: PHARE Ecos-Ouverture programa, LR Ūkio ministerija, Suomijos ambasada
 • „Moterų žmogaus teisių gynimo projektas Lietuvoje“. Rėmėjas: Women, Law and Development International (WLD) bei Human Rights Watch ir Moterų programa (Network women’s Program) prie Atviros visuomenės instituto Niujorke.
 • „Mobilus konsultacinis centras ant ratų”. Rėmėjas: PHARE Partnerystės programa ir Atviros Lietuvos fondas.
 • „Dialogas tarp savivaldybių ir Kauno bei apskrities NVO”. Rėmėjas: PHARE Pilietinės visuomenės plėtros programa.
 • „Moters užimtumo informacinių centrų tinklo kūrimas Lietuvoje”. Rėmėjas: LR Darbo ir socialinės apsaugos ministerija.
 • „Moterų galių ir įgūdžių stiprinimas per informacines technologijas bei ryšių tinklo plėtimą“. Rėmėjas: Jungtinių Tautų Vystymo programa

English

 • Projects „Transforming Losers into Winners“
 • “Integration to the labor market by developing general and professional skills”
 • FAMILY AND WORK RECONCILIATION FOR ECONOMIC GROWTH” (SUCCESS)
 • “Family and work reconciliation for economic growth” (SUCCESS)
 • Projects „Common ground“
 • Projects „EWA“
 • Projects“COGITA” (Corporate Social and Environmental Responsibility through public policy)
 • Integration of immigrants in Lithuania
 • „Solution is to YOU“