JT CEDAW komitetas rekomeduoja taikyti pozityvias (specialiąsias laikinas) priemones

JT CEDAW komitetas rekomeduoja taikyti pozityvias (specialiąsias laikinas) priemones, norint paspartinti moterų aktyvesnį dalyvavimą politikoje. Šios priemonės yra naudojamos tuomet, kai yra labia ryški moterų ir vyrų nelygybė. Jos yra skirtos, kad būtų greičiau pasiekiama lygybė. Laikinos specialios priemonės nustatomos tik tam tikram laikui ir yra atšaukiamos.

  • Laikinos specialiosios priemonės – tai priemonės, kuriomis siekiama pagerinti moterų lygiateisišką dalyvavimą politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, pilietinėje ar bet kurioje kitoje srityje. Laikinosios specialiosios priemonės tikslas yra paspartinti faktinės arba tikrosios lyčių lygybės tikslo įgyvendinimą. Laikinosios specialiosios priemonės apibrėžia priemones, pasižyminčias specialiomis savybėmis bei turinčios terminuotą taikymą.
  • Jungtinių Tautų Visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims komitetas šių priemonių taikymą interpretuoja ne kaip nediskriminavimo normos išimtį, o kaip būtiną valstybių dalyvių strategijos, kuria siekiama faktinės arba tikrosios lyčių lygybės naudojantis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, dalį. Jei laikinos specialiosios priemonės dažnai yra skirtos šalinti moterų diskriminacijos praeityje padarinius, tai Konvencijoje numatyta valstybių dalyvių pareiga gerinti moterų padėtį tol, kol bus pasiekta faktinė arba tikroji lyčių lygybė, egzistuoja nepriklausomai nuo moterų diskriminavimo praeityje. Komitetas laiko, kad valstybės dalyvės priimančios ir įgyvendinančios tokias Konvencijoje numatytas priemones, nediskriminuoja vyrų.

Kodėl tai svarbu? Įgyvendinant Jungtinių Tautų moterų Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijas dėl laikinųjų priemonių taikymo supaprastinimo svarbu pateikti aiškesnį laikinųjų specialiųjų priemonių taikymą Lietuvos teisės aktuose. Laikinųjų specialiųjų priemonių procedūros įtvirtinimas teisės aktuose padėtų sumažinti darbo rinkoje, švietime ir politikoje esamą segregaciją.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS  numato specialiųjų  laikinųjų priemonių  taikymo galimybes.

6) įstatymų nustatytos specialios laikinosios priemonės, kurios taikomos siekiant paspartinti faktinės vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimą ir kurios, įgyvendinus moterų ir vyrų lygias teises ir vienodas galimybes, turi būti atšauktos;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69453/EwRCygSEWr

  Moterų politinis dalyvavimas:

  • Laikinosios specialiosios priemonės
  • CEDAW Komitetui vis dar kelia susirūpinimą tai, kad Valstybė narė (Lietuva) nepriėmė laikinųjų specialiųjų priemonių, kurios pagreitintų tikrosios moterų ir vyrų lygybės užtikrinimą, nors tai yra pripažintas būdas istoriniam lyčių disbalansui pašalinti ir įvairiuose sektoriuose kylančioms susijusioms problemoms dėl teisių spręsti. Komitetas pažymi, kad Valstybė narė pateikė paaiškinimą, kad, atsižvelgiant į šalies Konstitucinio Teismo praktiką, reikia teisinio pagrindo norint apriboti žmogaus teises, o dabartinė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo redakcija grindžiama supratimu, kad būtent šis įstatymas nėra pakankamas teisinis pagrindas laikinosioms specialiosioms priemonėms priimti ir kad dėl kiekvienos tokios laikinosios specialiosios priemonės turi būti priimti atitinkami papildomi teisės aktai.
  1. Atsižvelgdamas į ankstesnes savo rekomendacijas (CEDAW/C/LTU/CO/5 19 dalis), Komitetas Valstybei narei rekomenduoja:
  2. a) pašalinti teisines kliūtis laikinosioms specialiosioms priemonėms priimti ir taikyti, užtikrinti administracinių, vykdomųjų, politinių ir programinių būdų, kuriais siekiama skatinti tikrąją moterų ir vyrų lygybę, atsižvelgiant į šalies įsipareigojimus pagal Konstituciją, parengimą ir skatinti juos naudoti;
  3. b) didinti įstatymų leidėjų, politikos formuotojų ir kitų valstybinio ir nevalstybinio sektorių subjektų, įskaitant privatųjį sektorių, informuotumą apie laikinųjų specialiųjų priemonių naudojimą, kaip svarbią priemonę kovojant su diskriminacija visose srityse ir siekiant tikrosios lygybės;
  4. c) priimti laikinąsias specialiąsias priemones, skatinančias tikrąją moterų ir vyrų lygybę visose srityse, kuriose moterys nepakankamai atstovaujamos arba yra atsidūrusios nepalankioje padėtyje, pavyzdžiui, dalyvavimas politiniame ir viešajame gyvenime, švietimas ir užimtumas, ir sukurti jų įgyvendinimo stebėsenos mechanizmą, vadovaujantis Konvencijos 4 straipsnio 1 dalimi ir bendrąja rekomendacija Nr. 25 (2004 m.) dėl laikinųjų specialiųjų priemonių.

Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *