Projektu „KAD: kuriame ateitį dabar“ siekiama skatinti aktyvų jaunimo pilietiškumą prisidedant prie lyčių lygybės viešosios politikos formavimo.

Jo metu sprendžiamos šios problemos:
1. Mažas Lietuvos jaunimo, ypatingai regionuose, supratimas apie lyčių lygybės svarbą ir nepakankamas jaunimo aktyvumas dalyvaujant moterų ir vyrų lygybės politikos formavime ir įgyvendinime stabdo visuomenės bei demokratijos vystymąsi.
2. Nepakankamas NVO įsitraukimas ir instrumentų, skatinančių jaunimo pilietinį aktyvumą lyčių lygybės klausimais stoka – tokių kaip viešos kampanijos grįstos tyrimais, faktais ar tarptautiniais dokumentais, neišvystyti pilietinės politinių partijų kontrolės mechanizmai, o ypatingai savivaldos lygiu.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo aktyvų pilietiškumą ir didinti NVO tvarumą stiprinant gebėjimus aktyvinti jaunimą dalyvauti lyčių lygybės viešosios politikos formavime.

Tikslinės grupės: jaunimas (14 – 29 m.); su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai; lyčių lygybės srityje dirbančių NVO (Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narių) atstovai; plačioji visuomenė.

Projektu prisidedama prie APF tikslų ir rezultatų įgyvendinant veiklas:
• Sustiprinamas pilietinis ugdymas ir paskatinamas aktyvesnis jaunimo dalyvavimas pilietinėse veiklose;
• sustiprinami NVO (LMLO narių) gebėjimai skatinti jaunimo pilietiškumą lyčių lygybės srityje, aktyvinti jaunimą dalyvauti moterų ir vyrų lygybės politikos formavime ir šios politikos įgyvendinimo stebėsenoje;
• padedami pagrindai NVO (LMLO narių) ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimui, skatinant jaunimo pilietiškumą lyčių lygybės srityje;
• padidinamas informuotumas apie pilietines teises, pilietinį aktyvumą, lyčių nelygybės problemas ir jų sprendimo būdus.

Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.